Великобичківська громада

Рахівського район, Закарпатської область

Положення про комісії при виконкомі

  

                                                                        «Затверджено»

                                                                                    рішенням І - ї сесії 7-го скл.

                                                                                   В.Бичківської селищної ради

  № 11

                                        від  05 листопада 2015року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Великобичківської селищної рад VІІ скликання
 


Це Положення відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та Регламенту селищної ради визначає функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій селищної ради.

 

Розділ I. Загальні положення

 

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та власних рекомендацій. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень. Голова та члени постійної комісії обираються на пленарному засіданні ради. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються на її засіданні.

3. Депутат має право протягом терміну повноважень за поданою заявою і рішенням селищної ради переходити в іншу комісію.
Пропозиції щодо кандидатур на посаду голів постійних комісій можуть вноситись:

- селищним головою;

- постійною комісією;

- депутатом.

Пропозиції щодо кількості та назв постійних комісій можуть вноситись:

- селищним головою;

- секретарем селищної ради;

- депутатом.

 Обрання голови комісії з числа кандидатів здійснюється шляхом відкритого голосування у сесійній залі.

У разі необхідності можливе переобрання голів комісій мотивованим рішенням ради.
4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5. Постійні комісії за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або її виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та власних рекомендацій.
6. Постійні комісії в питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.
7. Організація роботи постійної комісії селищної ради покладається на голову комісії.

Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

 У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

8. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються та проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз у квартал, і є правомочним, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

9. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.
Депутат селищної ради може брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу. Постійна комісія може позбавити такого депутата можливості бути присутнім на засіданні комісії, якщо він своєю поведінкою перешкоджає її роботі. Головуючий на засіданні комісії має право позбавити виступаючого слова після попередження, якщо той виступає не по суті питання або порушує Регламент та норми депутатської етики.

10. На кожному засіданні постійної комісії секретарем комісії ведеться протокол, який підписують головуючий на засіданні та секретар комісії. При відсутності секретаря комісії обов'язки щодо ведення і підписання протоколу за рішенням комісії покладаються на одного із членів комісії.

11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

12. Постійна комісія для вивчення питань, підготовки проектів рішень ради може створювати робочі групи із залученням представників громадськості, фахівців, спеціалістів виконавчих органів селищної ради. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, за дорученням ради, її голови, секретаря розглядатися на спільних засіданнях комісій.

Висновки та рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами цих комісій.

13. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних рекомендацій та висновків постійних комісій, якщо вони стосуються безпосередньо діяльності територіальної громади або, певним чином, її інтересів.

14. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду посадовими особами, органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

15. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники преси, телебачення.
16. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий комітет селищної ради.

17. Голова постійної комісії здійснює перспективне (на один рік) планування роботи комісії. План роботи комісії затверджується на засіданні комісії, погоджується селищним головою, доводиться до відома всіх голів постійних комісій, виконавчого комітету та виконавчих органів селищної ради.

 

Розділ II. Функціональна спрямованість та основні напрями роботи постійних комісій
 

Комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування, фінансів, бюджету
1. Попередньо розглядає та готує висновки з внесених на затвердження ради поточних та перспективних планів економічного та соціального розвитку селища, цільових програм та звітів про хід і результати виконання цих програм.

2. Розглядає питання забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів місцевого значення.

3. Попередньо розглядає внесені на затвердження ради проект бюджету селища, звіти про виконання бюджету.

4. Розробляє за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань планування економічного і соціального розвитку селища, бюджетно-фінансових питань, розвитку економічної реформи і подає висновки.

5. Попередньо розглядає проекти рішень з питань встановлення місцевих податків і зборів та розміри їх ставок у межах, визначених законом.

6. Керується в своїй діяльності вимогами ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами в частині, що відноситься до функціональних  питань комісії.

7. Вирішує інші питання за дорученням селищної ради.


Комісія з питань промисловості, розвитку агропромислового комплексу, підприємництва, транспорту, зв’язку, торговельно – побутового обслуговування населення

1. Бере участь у підготовці на розгляд ради питань про стан і розвиток промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу, транспорту та зв’язку.

2. Веде роботу по виявленню додаткових резервів і можливостей розвитку промисловості та підприємництва в селищі та в поліпшенні якісних показників.

3. Розглядає питання організації стоянок автомобільного транспорту.

4.Вивчає стан та вносить свої пропозиції по залученню підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення транспортними засобами .

5. Готує рекомендації керівникам відповідних підприємств, установ і організацій по здійсненню заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення.

6. Сприяє реалізації сільськогосподарським товаровиробникам права вільного вибору форм господарювання та напрямів виробничої діяльності, створенню умов для рівноправного функціонування різних форм власності.

7. Вивчає стан і перспективи розвитку підприємництва в селищі, участь підприємницьких структур у вирішенні соціальних проблем селища.

8. Вирішує інші питання за дорученням селищної ради.


Комісія з питань будівництва, благоустрою, комунального обслуговування, земельних відносин та екології

1. Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток відповідних галузей будівництва, благоустрою, комунального обслуговування, земельних відносин та екології.
2. Готує і вносить на розгляд ради проекти рішень та інші пропозиції з питань земельних ресурсів.
3. Контролює вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин, надання дозволу на використання природних ресурсів, готує рекомендації з цих питань.
4. Перевіряє стан справ щодо справляння сплати за землю, реєстрації суб’єктів права власності на землю, реєстрації права користування землею і договорів на оренду землі, вирішення земельних спорів у встановленому законом порядку, готує з цього приводу висновки і рекомендації керівникам відповідних землевпорядних органів.

5. Бере участь у підготовці проектів рішень селищної ради щодо затвердження комплексних програм з екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

6.Попередньо розглядає внесені на розгляд селищної ради пропозиції щодо встановлення ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами.

7. Розглядає питання про дотримання земельного та природоохоронного законодавства на території селища.

8. Розглядає питання, які стосуються складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства.

9. Вирішує інші питання за дорученням селищної ради.

 

Комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, проблем сім’ї та молоді і соціального захисту населення

1. Готує і вносить на розгляд ради проекти рішень та інші пропозиції з питань охорони здоров’я, виховання, освіти, побуту, відпочинку, спорту.

2. За дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради або з власної ініціативи розглядає питання щодо організації роботи закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладів; готує з цього приводу проекти рішень на сесії, довідки, інформації, інші необхідні документи.

3. Веде роботу по виявленню додаткових потенціалів створення умов для розвитку культури, сприянню відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, народних промислів і ремесел, готує з приводу цього свої висновки і рекомендації.

4. Розглядає питання про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права безкоштовного та пільгового користування закладами культури, фізичної культури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг.

5. Готує рекомендації щодо створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом і надсилає їх керівникам відповідних установ і організацій.

6. Сприяє діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково - просвітницьких організацій.

7. Розглядає пропозиції щодо забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

8. Забезпечує контроль за охороною пам’ятників історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання.

9. Попередньо розглядає проекти рішень селищної ради, що стосуються питань соціального захисту населення, вносить свої пропозиції та доповнення.

10. Вивчає стан виконання передбачених законодавством, селищними програмами, заходів щодо поліпшення умов життя інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та інших соціально-незахищених категорій населення.

11. Вирішує інші питання за дорученням селищної ради.


Комісія з питань дотримання законності, правопорядку, власності, зайнятості населення та роботи засобів масової інформації

1. Бере участь у розробці селищної програми зайнятості, соціального захисту різних груп населення від безробіття, в організації їх виконання.

2. Бере участь у розробці та розглядає хід виконання селищних програм профілактики злочинності, попередження та захисту населення і територій селища від можливих надзвичайних ситуацій та проявів актів тероризму, розвитку дорожнього руху та його безпеки в селищі, вносить пропозиції щодо покращання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на території селища.

3.Здійснює контроль за дотриманням вимог про повідомлення депутатами  та посадовими особами селищної ради про конфлікт інтересів, проводить консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів поводження з майном, що може стати неправомірною вигодою.

4. Заслуховує повідомлення керівників служб і відділів РВ УМВС, голови громадського формування з охорони громадського порядку на території селища.

5. Розглядає питання, пов’язані з виконанням рішень селищної ради та виконавчого комітету, що стосуються охорони правопорядку.

 6. Вивчає організацію роботи в трудових колективах по боротьбі з правопорушеннями. За підсумками цього вивчення заслуховує керівників підприємств, організацій, установ міста, готує спільні рекомендації і пропозиції щодо покращання цієї роботи та можливості залучення громадськості щодо надання всебічної допомоги правоохоронним органам у вирішенні питань профілактики правопорушень.

7. Вивчає та розглядає питання щодо виконання вимог законодавства з розгляду звернень громадян (на підприємствах, в установах та організаціях міста незалежно від форм власності).
8. Вивчає питання висвітлення в засобах масової інформації селища проблем, пов’язаних з посиленням боротьби з правопорушеннями, правового всеобучу населення, залучення громадськості щодо зміцнення правопорядку і спільно з представниками засобів масової інформації планує заходи по висвітленню цих проблем.

9. Розглядає проекти рішень з бронювання робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які, відповідно до законодавства, потребують соціального захисту і неспроможні конкурувати на ринку праці, на підприємствах, в установах та організаціях міста незалежно від форми власності.   

10.Вирішує інші питання за дорученням селищної ради.
 

РОЗДІЛ ІІІ. Внесення змін і доповнень до Положення

1. Зміни і доповнення до Положення можуть бути внесені за пропозицією селищного голови, постійних комісій селищної ради, депутатських фракцій, депутатських груп та депутатів селищної ради.

 

Секретар ради                                                             В.Ф.Божук 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь