Великобичківська селищна рада
Рахівський район, Закарпатська область

«Про затвердження Програми підтримки  та розвитку охорони здоров’я на території  Великобичківської   селищної ради  на 2018 рік »

 

У К Р А Ї Н А

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Тридцять третя сесія  VП скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

         

Від  07 вересня    2018 року  № 990

смт Великий Бичків

 

«Про затвердження Програми підтримки

 та розвитку охорони здоров’я на території 

Великобичківської   селищної ради  на 2018 рік »

 

Відповідно до статей 26 та 36 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” з метою підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості та враховуючи Медичну реформу 2017 року  , сесія Великобичківської селищної ради, -

 

 

в и р і ш и л а :

 

 1. Затвердити Програму підтримки та розвитку охорони здоров’я на території Великобичківської селищної ради   на 2018 рік в сумі 345712 тис. грн  (додається).

             2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію  селищної ради з питань  охорони  здоров’я, освіти, культури, спорту, проблем сім’ї та молоді і соціального захисту населення  (Кравчук М.М.) та секретаря селищної ради Божук В.Ф.

 

 

 

Селищний голова                                                                             Й.М. Божук

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено :

Рішенням  33-ї  сесії

сьомого  скликання

від 07.09.2018 року

№   990

 

          ПРОГРАМА

підтримки  та розвитку охорони здоров’я на території 

Великобичківської   селищної ради  на 2018 рік

 

 1. Загальна частина.

Значне погіршення стану здоров’я населення, яке проявляється у несприятливих демографічних показниках, скорочення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги, що зумовленості, зокрема, недоліками в організації охорони здоров’я, потребує суттєвого покращення організації охорони здоров’я, підвищення її ефективності та якості.

Світовий досвід, узагальнений ВООЗ, свідчить, що розвиток первинності допомоги на засадах сімейної медицини  є найефективнішим засобом досягнення справедливого розподілу та раціонального використання коштів, підвищення результативності роботи галузі охорони здоров’я.

В районі медико-санітарна допомога представлена роздробленими структурами, що функціонально, організаційно та фінансово поєднані зі спеціалізованою амбулаторною допомогою. В продовж тривалого часу увага, в основному, приділялась розвитку дорогих видів спеціалізованої та швидкої медичної допомоги. Фінансове забезпечення первинної медико-санітарної допомоги не дозволяє досягти оптимального розподілу обсягів роботи між рівнями медичної допомоги..

Нераціональна організація медичної допомоги та її недостатнє фінансування призвели до втрати комплексності та наступності у наданні медичної допомоги, формального підходу до здійснення профілактики та диспансеризації. Як наслідок, спостерігаються високі показники пізнього виявлення тяжких хвороб та ускладнень хронічних захворювань, що зумовлює надмірну потребу у дорогому спеціалізованому лікуванні.

В існуючих умовах управління медико-санітарною допомогою, особливо це стосується використання економічних важелів, практично неможливе.

Зазначені та інші проблеми  медичної допомоги спричинені:

 • нераціональною інфраструктурної;
 • неналежним кадровим забезпеченням;
 • відсутністю дієвої системи управління первинною медико-санітарною допомогою;
 • недостатністю наукового обґрунтування та нормативно-правової бази для функціонування та розвитку первинної медико-санітарної допомоги для населення у сільській місцевості, перш за все через відсутність необхідних житлово-побутових умов для проживання молодших медичних спеціалістів;
 • недостатньою якістю первинної медико-санітарної допомоги внаслідок технологічної відсталості закладів, відсутністю мотивації працівників, стандартів лікування;
 • не відповідністю сучасним умовам принципів фінансування закладів охорони здоров’я.

 

 1. Мета Програми

Метою програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної медичної допомоги, зокрема:

 • забезпечення права жителів селища на своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо;
 • забезпечення права жителів селища на лікувально- профілактичну допомогу;
 • попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;
 • запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань;
 • заохочення материнства;
 • контроль за охороною здоров'я дітей;
 • санітарно-епідемічне благополуччя території селищної ради;

 

 1. Основні завдання Програми

Забезпечення  доступної та якісної медичної допомоги населенню.

Забезпечення керованості процесу реформування і діяльності медичної допомоги.

Науково-методичне та нормативно-правове забезпечення організації медичної допомоги та її ефективного функціонування.

Інформаційна підтримка й супроводження перетворень, сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету. Фінансування також можливе за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством;

   Для забезпечення виконання даної Програми у селищному бюджеті на 2018 рік необхідно передбачити кошти в сумі  322,0 тис. грн. як субвенцію з з місцевого бюджету :

 • По загальному фонду  селищного бюджету в сумі 180 тис.грн ,а саме :

на  придбання медикаментів та інших медичних препаратів для Великобичківської міської лікарні в сумі 110,0 тис.грн. ;

на закупку спец.харчування  хворим дітям на фенілкетонурію амбулаторії смт.Вел.Бичків Рахівського ЦПМСД в сумі 70,0 тис.грн.

 • По Спеціальному  фонду селищного бюджету   в сумі 142 ,0 тис.грн.:

На придбання медичного обладнання для амбулаторії смт.Вел.Бичків Рахівського ЦПМСД, а саме :

- кардіограф – 60,0 тис.грн.;

 - плату на флюорограф -10,0 тис.грн.

- комп’ютерної техніки -72,0 тис грн..

Необхідний обсяг фінансування Програми може уточнюватись  місцевим  бюджетом на відповідний рік.

 

5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • Підвищити ефективність роботи галузі охорони здоров’я та сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій в селищі.
 •  Сформувати систему надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг, що забезпечить зменшення потреби у дорогих видах медичної допомоги.
 •  Створити умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації надання пацієнтам стаціонарної медичної допомоги.

 

 6. Організація контролю за виконанням Програми

Селищна рада щорічно заслуховує звіт про хід виконання селищної Програми.

 

 

 

 Секретар ради                                                             Божук Ф.В.