Великобичківська селищна рада
Рахівський район, Закарпатська область

«Про затвердження Програми «Розвиток систем водопостачання в селищі на 2019 рік».

УКРАЇНА

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИШНА РАДА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ

Тридцять шоста сесія VІІ  скликання

                                                              ІІ- засідання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

           

Від  21  грудня    2018  року 1080

смт. Великий Бичків

 

 

«Про затвердження Програми

«Розвиток систем водопостачання

в селищі на 2019 рік».

 

 

            Розглянувши Програму «Розвиток систем водопостачання  в селищі на 2019 рік», керуючись ст.26 п.22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Великобичківської  селищної ради,-

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити  Програму «Розвиток систем водопостачання  в селищі на 2019 рік» та забезпечити фінансування   в  сумі  470000  грн.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію  селищної ради з питань будівництва, благоустрою, комунального обслуговування, земельних відносин та екології (голова комісії Волощук П.П.)

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                              Й.М.Божук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено:

Рішенням 36-ї сесії 7 скл.

Великобичківської селищної ради

№  1080 від  21 грудня 2018 року

 

Програма

«Розвиток систем водопостачання  в селищі на 2019 рік»

  1. Загальні положення.

Програма «Розвиток систем водопостачання  в селищі на 2018 рік» (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про загальнодержавну програму “Питна вода України” на 2006- 2020 роки» та спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання.”

Забезпечення мешканців селища якісною питною водою є однією з пріоритетних проблем, від розв’язання якої залежить збереження здоров’я громадян, поліпшення умов їх життєдіяльності і підвищення рівня життя населення.

Необхідність розробки цієї Програми викликана через:

 - незадовільним екологічним станом поверхневих і підземних джерел питного водопостачання;

- вкрай незадовільним технічним станом і зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення;

- високою енергоємністю системи питного водопостачання та водовідведення;

- недостатнім використанням підземних вод для питного водопостачання;

- суттєвим зменшенням поверхневого рівня підземних ґрунтових вод для питного водопостачання;

- необхідністю встановлення та приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення у відповідність з фактичними витратами виробництва;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення тощо.

 

2. Опис проблеми.

Сучасний стан водопровідної мережі селища яка знаходиться в районі колишнього Великобичківського ЛХК є вкрай незадовільний, що унеможливлює подачу води відповідної якості до дворогосподарств мешканців селища.

Основними джерелами водопостачання в селищі є підземні та поверхневі водні ресурси річок Тиса та Шопурка. Переважна більшість населення селища, а також ряд промислових підприємств селища користуються джерелами підземних вод. За останні роки спостерігається негативна тенденція зниження рівня ґрунтових і підземних вод, що призводить до зникнення води для пиття і господарських потреб у традиційно неглибоких шахтних колодязях, розташованих на території дворогосподарств та вулицях селища.

Станом на 01.12.2018 року в селищі користуються послугами централізованого водопостачання в основному промислові підприємства, проведення реконструкції водонасосної станції та водогону в селищі дасть можливість постачати питну воду громадянам та підприємствам селища в достатній кількості та відповідної якості.

 

3. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є:

- покращання стану забезпечення населення питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання;

- реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування;

- як наслідок, поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації;

- відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідно поступово вирішити ряд невідкладних завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води, а також розвитку нормативно-правової бази з питань питного водопостачання, господарського механізму водопостачання, що стимулює економію питної води, у тому числі за рахунок підтримки розвитку як на державному, так і на місцевому рівнях, сталого функціонування водопровідного господарства в селищі.

 

4. Напрями реалізації Програми

Виконання Програми повинно здійснюватися за наступними основними напрямами:

1. Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання.

2. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.

3. Забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод, відповідним обладнанням і приладами контролю.

4. Забезпечення споживачів послугами водопостачання і водовідведення в достатній кількості, з високою якістю при оптимальних, економічно обґрунтованих тарифах, які забезпечують беззбиткове функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

- будівництво систем водовідведення в селищі, покращання стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

- благоустрій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів;

- захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу тваринницьких підприємств, промислових та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу забруднення вод;

- укріплення берегів річок і водосховищ. У результаті здійснення цих заходів зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у водні об'єкти, джерела питного водопостачання.

Науково-технічне забезпечення Програми включає розроблення технологій щодо раціонального використання та економії питної води, удосконалення водозаборів з поверхневих і підземних джерел питного водопостачання.

 Розвиток і реконструкція систем водопостачання та водовідведення передбачає:

- будівництво та реконструкцію водопровідних споруд;

- реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

- будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод;

-запобігання аваріям на підприємствах водопостачання та водовідведення.

Забезпечення підприємств водопостачання та водовідведення ресурсо-, енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод відповідним обладнанням і приладами контролю включає:

- реконструкцію існуючого енергогосподарства і кабельних ліній на спорудах водопостачання;

- впровадження приладів обліку води на водопровідних вводах споживачів;

- створення, модернізація і розвиток системи обліку подачі води.

 

5. Організаційне забезпечення реалізації Програми

Організаційне забезпечення реалізації Програми забезпечується на основі єдиного цілісного управління, впровадження новітніх технологій, освоєння капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємств водопостачання та водовідведення, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

В основу управління у сфері питного водопостачання та водовідведення покладено такі принципи:

  • взаємоузгодженість діяльності підприємств водопровідно-каналізаційної мережі;
  • удосконалення роботи з розмежування повноважень у цій сфері між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів районного бюджету;

- коштів місцевого бюджету;

- коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством України ;

- благодійних, спонсорських коштів та коштів з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Головний розпорядник коштів – Великобичківська селищна рада в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.                                                                            

Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків передбачених в селищному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

В селищному бюджеті на 2019 рік запланувати видатки в сумі  – 4700000,0 грн. з них загального фонду – 280000,00 грн. :

  • утримання станції очищення грунтових вод та грунтів – 190000,00грн.;
  • утримання водонасосної станції – 90000,00 грн.;

    спеціального фонду  190000,00  грн.:

  • виготовлення проектно кошторисної документації на реконструкцію водонапірної мережі по вул.Промислова – 162350,00 грн.
  • проведення експертизи проектно кошторисної документації на реконструкцію водонапірної мережі по вул.Промислова – 27650,00

  У ході реалізації Програми можливі коригування, зміни, уточнення, доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету, результатів конкурсних переможців торгів та державних закупівель, згідно з законодавством.

 

7. Очікувані результати виконання Програми

Очікувані результати виконання цієї Програми комунальним підприємством селища, органами районної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом 2019  року  дасть можливість забезпечити:

- успішну реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення надійності та ефективності роботи системи водопостачання та водовідведення;

- підвищення якості надання послуг населенню з питного водопостачання та водовідведення комунальним підприємством селища;

- покращення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення населеного пункту питною водою та зниження на цій основі рівня захворюваності населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

- впровадження на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

- підвищення рівня економічної ефективності функціонування комунального підприємства;

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання;

- модернізацію інфраструктури підприємств.

 

8. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми Організація і координація виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Великобичківської селищної ради та відповідною профільною постійною комісією селищної ради з питань будівництва, благоустрою, комунального обслуговування, земельних відносин та екології (голова комісії Волощук П.П.)

 

 

Заступник селищного голови                                                       О.І. Бурса